Marknadsplatser – en outforskad möjlighet för många svenska företag

Svenska företag och varumärken har länge legat i framkant med ett högt anseende internationellt och digital kompetens av högsta klass. Men är det fortfarande fallet? En sak är säker och det är att det digitala landskapet förändras snabbt och ständigt, precis som konsumentbeteendet. Nya utmaningar och möjligheter uppdagas och vi ser nu en globalt växande trend i plattformshandel och digitala marknadsplatser. Internationella jättar som Amazon och Zalando är två givna exempel, men även lokalt växer fler digitala marknadsplatser fram, som exempelvis Åhléns, Stadium och Elgiganten här i Sverige.
Share on linkedin
Dela på LinkedIn

Ondrops medgrundare Henrik Klintenberg (till höger) var inbjuden som expert både i IHM:s rapport och i studion vid Swedish E-Commerce Academys lanseringsevent.

Ny rapport om hur svenska företag ser på e-handelns utmaningar och möjligheter

På uppdrag av Amazon har undersökningsföretaget Origo intervjuat 150 små och medelstora svenska företag, med syfte att få nya insikter om e-handel i Sverige. I april presenterades en rapport baserat på undersökningen, sammanställd av IHM Business School. Rapporten belyser bland annat den outnyttjade potentialen och kompetensbristen hos svenska e-handlare gällande digitala marknadsplatser och plattformshandel. Ondrop har genom den här artikeln lyft ut intressanta siffror och insikter från rapporten, tillsammans med våra egna kommentarer, som är relevanta för svenska e-handlare och varumärken som överväger digitala marknadsplatser som en del av sin försäljningsstrategi online.

80%

av de företagen som säljer online har INTE övervägt digitala marknadsplatser

35%

av företagen exporterar, varav 20% av dessa exporterar till länder utanför Europa

55%

av företagen upplever att de behöver ökad kompetens inom plattformshandel

Marknadsplatser

Plattformshandel har vuxit kraftfullt det senaste årtiondet och bolag som Spotify, Uber och AirBnB är tydliga exempel på plattformar som har blivit en naturlig del av vår vardag. På samma sätt har digitala marknadsplatser, som Amazon och Zalando, format och förändrat spelplanen för nutidens e-handlare. Digitala marknadsplatser är inget nytt, men ändå råder det fortsatt osäkerhet och kompetensbrist kring hur dessa plattformar kan komplettera e-handlarens egna kanaler och spela en viktig roll för expansion och tillväxt. Hur kan man som e-handlare ta tillvara på möjligheterna som de digitala marknadsplatserna har öppnat upp?

Nå nya marknader

Marknadsplatserna har ofta en provisionsbaserad kostnadsmodell (CPO) vilket innebär att e-handlaren som säljer via plattformen exponerar sina produkter och sitt varumärke för miljontals nya konsumenter utan kostnad. Detta sänker tröskeln för att testa vingarna på en eller flera nya marknader.

Som varumärke innebär nyttjandet av en plattform att du kan sälja direkt till slutkund. I jämförelse med försäljning via traditionell wholesale, där återförsäljaren fastställer priser samt kontrollerar innehållet och utbytet av kommunikation till konsumenten, ger digitala marknadsplatser en större möjlighet att behålla kontrollen över varumärket, kommunikationen och priset.

”Marknadsplatsernas konkurrensfördel är volymen av kunder och den data de lämnar ifrån sig. Detta innebär att det finns goda möjligheter för ett företag att betrakta dessa marknadsplatser som en ”testbädd” för sina produkter och tjänster när de ska ge sig in på nya marknader. Utvecklingen i marknadsplatserna går dessutom mot att det etableras nischade platser, vilket för bolagen bör vara extra intressant, då det skapar en större matchning mellan deras varumärke, utbud och vald målgrupp.”
Daniel Carinici
Strategikonsult, Panagora

Överväg möjligheterna

Oavsett om målet är att nå en nischad eller lokal marknad, testa sitt sortiment internationellt eller hitta en outlet-kanal för att sälja utgående varor så finns det digitala marknadsplatser för ändamålet. 

Europas ledande modeplattform Zalando ger varumärken möjlighet att nå ut till 48 miljoner aktiva konsumenter i 23 länder. Tack vare Zalandos redan upparbetade kundkrets, etablerade varumärke och logistiknätverk finns det, för ett modevarumärke, stora fördelar i att dra nytta av deras marknadsplats vid en internationell expansion. 

Trots de många fördelarna svarar 80% av de tillfrågade svenska företagen i rapporten att de inte ens har övervägt att sälja via digitala marknadsplatser, vilket vi på Ondrop tycker är anmärkningsvärt. 

"Då utvecklingstakten nu går så pass fort är det viktigt att löpande utveckla företagens egna digitala ekosystem och lösningar. Att parallellt utvärdera marknadsplatser mot den målbild och plan företaget har för sin affär och e-handel. Kärnan i utvärderingen av nya marknader är access till er målgrupp, med egna kanaler eller plattformsaktören som analysgrund. Med detta som grund skapas en bild av efterfrågan och försäljningspotential för att sedan bygga en lokal förankring och relevant marknadsföring med ert varumärke"
Henrik Klintenberg
Co-founder Ondrop

Föreställningar och myter

Enligt undersökningen anser företag som idag inte säljer via marknadsplatser att varumärket tappar kontrollen på sitt brand, priset och produkten. Det är ett motargument som har tappat sin tyngd. Med rätt integration och sömlösa dataflöden kan kunden få samma verklighet som hos varumärkets egna kanaler. Orderhantering kan, för företaget, behandlas på samma sätt som en vanlig webborder. Automatiserade produkt- och orderflöden via API-integrationer placerar varumärket i förarsätet, som kan fokusera på produktutveckling, paketering, erbjudande och inte minst dra nytta av kunddata för att optimera lager, efterfrågan och utveckla försäljningen på nya marknader.

Rapporten som IHM Business School har sammanställt visar tydligt hur de negativa föreställningarna som lever kvar inte alls överensstämmer med verkligheten. Istället visar undersökningen att företag som redan säljer via digitala marknadsplatser anser att det är logistik som är den största utmaningen. 

Kontroll

Rapporten understryker hur det upplevda hindret om förlorad kontroll inte alls korrelerar med hur svenska e-handlare som redan är aktiva på digitala marknadsplatser upplever samma frågeställning. 

En tredjedel av de tillfrågade företagen som idag inte säljer via marknadsplatser har föreställningen om att förlorad kontroll är ett hinder

Upplevt hinder

33 %

Faktiskt problem

9 %

Mindre än en tiondel av de tillfrågade företagen som redan säljer via marknadsplatser anser att förlorad kontroll är ett problem

”Dagens konsumenter förväntar sig en personlig shoppingupplevelse som helt överskrider kanaler. För en hållbar tillväxt måste varumärken prioritera dess sömlösa integration över hela organisationen.”
Henrik Klintenberg
Co-founder Ondrop

Kundnöjdhet

Liksom det upplevda hindret om förlorad kontroll korrelerar inte heller det upplevda hindret om försämrad kundnöjdhet med verkligheten. Samma rapport visar tydligt hur få av de företag som redan säljer via marknadsplatser som ser kundnöjdheten som en faktisk utmaning.

En betydande del av de tillfrågade företagen som inte säljer via marknadsplatser ser försämrad kundnöjdhet som en utmaning

Upplevt hinder

15 %

Faktiskt problem

3 %

En väldigt liten del av de tillfrågade företagen som redan säljer via marknadsplatser anser att kundnöjdheten är en utmaning

Internationell expansion och exportmöjligheter

Rapporten påvisar att nutidens tekniska förutsättningar kan förenkla exportsatsningar. Detta innebär att E-handlare idag har möjlighet att testa export till nya marknader med lägre risk och relativt låga investeringar. Historiskt har exportsatsningar inneburit stora etableringskostnader (exempelvis lager, logistik, nya återförsäljare och ibland lokalt anställd personal), men även dessa förutsättningar har förändrats till de bättre för svenska företag som vill expandera internationellt.
 
Baserat på svaren e-handelsföretagen som deltagit i undersökningen har lämnat görs antagandet att en stor del av exporthanteringen sköts av företagen själva. De faktiska utmaningarna ligger föga förvånande i att hantera logistik, lager, skatter och tullar. 

Faktiska utmaningar och hinder vid export

Siffrorna nedan visar den procentuella andel av företagen som upplever utmaningar, gällande logistik, tullar och språk.

Logistik och Frakt

56 %

Tullar

24 %

Språk och översättning

16 %

Lokala aktörer, i form av digitala marknadsplatser, har i många fall redan etablerade lösningar, rutiner och processer för att hantera ovan nämnda hinder förknippade med en traditionell exportsatsning. Zalandos ZFS (Zalando Fulfillment Service) och Amazons FBA (Fulfillment by Amazon) är två exempel på heltäckande logistiklösningar som också växer explosionsartat.

Kunskapsnivån gällande plattformshandel är låg

Precis som siffrorna i undersökningen visar så finns det ett stort behov av ökad kompetens och mer utbildning inom plattformshandel. Hela 55% av företagen i undersökningen pekar på att de saknar kompetens gällande digitala marknadsplatser. 

Vi på Ondrop tror att kunskapsbristen ligger till grund för osäkerheten och de negativa föreställningarna. För majoriteten av svenska e-handlare är digitala marknadsplatser fortfarande outforskad mark. Samtidigt är det en tydlig möjlighet, att skaffa sig kunskap om plattformshandel före sina konkurrenter och tillsammans med väletablerade samarbetspartners utforska möjligheterna, val av plattform och skapa tillväxt med digitala marknadsplatser som en del av strategin. 

Fördjupa dig ännu mer

Vill du läsa hela rapporten som vi har utgått ifrån i vår artikel? Klicka på länken nedan för att läsa rapporten i sin helhet.

Expertpanel pratar om digitala marknadsplatser

På bilden (från vänster): Linda Laszlo Ek – E-handelsexpert Business Sweden, Marie Kruger – VD ALMI företagspartner , Christopher Skogfeldt – Affärsutvecklingschef Amazon , Jennika Gull Noltorp – Business devolepment manager Regional exportsamverkan Skåne , Mathias Krummel – VD Postnord Sverige

Swedish E-Commerce Academys lanseringsevent

Här diskuterar expertpanelen på E-Commerce Academys lanseringsevent den aktuella e-handelsrapporten som IHM Business School har sammanställt.

Swedish
E-commerce Academy

Swedish E-Commerce är ett samarbete mellan Business Sweden, Almi, Amazon Sverige, PostNord, Regional Exportsamverkan Skåne och Ehandel som syftar till att bygga Sveriges ledande utbildningsplattform online. Fokus ligger på såväl inhemsk tillväxt som internationell expansion.
 
Deras erbjudande innefattar individuell rådgivning, webbinarier och utbildningsmaterial inom flera spännande ämnen, så som global expansion, logistik och digital marknadsföring. Swedish E-Commerce Academy stöttar och utvecklar både små och medelstora svenska företag som vill lära sig mer om e-handel.

Articles

Strategier för framgång på digitala marknadsplatser

Under 2023 ökade våra kunders totala försäljning på digitala marknadsplatser med 320%. Denna exponentiella tillväxt understryker inte bara värdet av att närvara på digitala marknadsplatser utan även behovet av en välplanerad strategi för att maximera resultatet.

Dr Denim
Brand Launch

Dr Denims succé på digitala marknadsplatser

I den ständigt skiftande världen av detaljhandel har teknologi och innovation blivit de viktigaste drivkrafterna bakom framgångsrika företag. Ett lysande exempel på detta är Dr Denim, det framstående modevarumärket känt för sina kvalitetsjeansprodukter. Genom ett innovativt partnerskap med Ondrop har Dr Denim implementerat ett sömlöst integrerat order- och produktflöde, vilket har möjliggjort en omfattande exponering av deras utvalda sortiment på Zalando, Europas ledande online-marknadsplats.

Articles

Digitala marknadsplatser – En väg ut i Europa

Business Sweden stod värd för Swedish E-commerce Academy’s webinar ”Digitala marknadsplatser – en väg ut i Europa” där det diskuterades möjligheter för svenska retailbolag att genom digitala marknadsplatser nå ut i bruset av det enorma produktutbudet online i Europa.

Oscar Jacobson
Brand Launch

Oscar Jacobson lanserar kollektion på Zalando

Oscar Jacobson som är ett av Skandinaviens ledande livsstilsvarumärken för män, har lanserat sin kollektion på den digitala marknadsplatsen Zalando. Med en sömlös API-integration får kunden samma produktupplevelse som i Oscar Jacobson’s egna kanaler.

Articles

Skapa tillväxt på marknadsplatser

För att lyckas på digitala marknadsplatser krävs kontinuerlig analys och optimering, precis som gällande dina egna kanaler. Vi vet att just digitala marknadsplatser är outforskad mark för flera e-handlare där ute. Och det är därför vi finns här, det är vår grej – vi hjälper varumärken att lyckas på digitala marknadsplatser!